THE PAINTINGS OF ANNIE WONG LEUNG KIT WAH
  PAINTINGS
◀ ...1...... 2.......3..
BEAUTIES
IN
HISTORY
&
STORIES
Xue Tao 1
Xue Tao 2
Xi Shi 1
Xi Shi-Sketch
Xi Shi 2
Diao Chan 1
Diao Chan 2
Twin Sisters of the Qiao's Family
Granny she and kitchen Maid Yang
Aunt Gong Sun
Zhuo Wenjun
Lu Siniang
Miao Yu
Tan-ji
Meng Jiang Nu
Fu Hao-Sketch
Fu Hao 1
Fu Hao 2
Nong Yu
Li Ching Zhao
Zhao
Fei Yan
Huang Dao Po
Chen Yuan Yuan